ความสำคัญของ การสำรวจ (survey)

การสำรวจ (survey) 

         เป็นศิลปวิทยาแขนงหนึ่งที่สอนให้รู้จักวิธีการวัด การจำลองลักษณะของภูมิประเทศ จากจุดต่างๆ ตามภูมิประเทศ เป็นการหาความสัมพันธ์ของตำแหน่งของจุดที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยมีความมุงหมายเพื่อทราบพื้นที่ (Area) ปริมาตร (Volume) รูปร่าง (Shape) ขอบเขต (Boundaries) ทิศทาง (Direction) ตำแหน่ง (Locotion) ความสูง (Elevation)

 

ที่มา

สำรวจ1 โดย รศ.ดำเนิน  คงพาลา

งานสำรวจ (survey)

ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นพื้นฐานของงานก่อสร้างทุกชนิด และมีความสำคัญมากอย่างหนึ่ง ผู้ที่ปฏิบัติงานสำรวจจะต้องมีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของงานระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดและปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง หากผู้ที่ปฏิบัติงานสำรวจ (survey) ปฏิบัติงานผิดพลาดแล้ว อาจจะเกิดความเสียหาย ทั้งเวลา งบประมาณในการแก้ไข เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานสำรวจ (survey) ควรปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและตรวจสอบความถูกต้องของงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานก็ต้องหมั่นตรวจเช็คและดูแลอย่างดีด้วยเช่นกัน

Visitors: 94,292