วงรอบเปิด traverse

วงรอบเปิด หมายถึง แนวเส้นสำรวจที่เป็นเส้นตรงหลาย ๆ เส้นที่ทราบระยะและมุม ซึ่งนำมาต่อกันโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวเดียวกัน และไม่บรรจบตัวเองหรือไม่บรรจบหมุดที่รู้ค่าพิกัด

Visitors: 94,294