วงรอบปิด traverse

วงรอบปิด หมายถึง เส้นสำรวจที่เข้าบรรจบตัวเองหรือเข้าบรรจบหมุดที่ทราบค่าพิกัดแล้วโดยเส้นสำรวจแต่ละเส้นจะทราบหรือถูกกำหนดโดยมุมและระยะทาง

Visitors: 94,295