งานสำรวจประจำโครงการ แบบรายเดือน

TEAM SURVEY - ทีมเล็ก

รับงานสำรวจ (survey) รายเดือน

survey ทีมเล็ก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     1. หัวหน้าชุด 1 คน + ผู้ช่วย 2 คน

     2. อุปกรณ์

         2.1 กล้อง Total station พร้อมอุปกรณ์

         2.2 กล้องระดับ Auto matic Level พร้อมอุปกรณ์

         2.3 อุปกรณ์สื่อสาร

         2.4 Computer notebook

         2.5 อุปกรณือื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

TEAM SURVEY - ทีมใหญ่

survey ทีมใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     1. หัวหน้าชุด 1 คน + ผู้ช่วย 3 คน

     2. อุปกรณ์

         2.1 กล้อง Total station พร้อมอุปกรณ์

         2.2 กล้องระดับ Auto matic Level พร้อมอุปกรณ์

         2.3 อุปกรณ์สื่อสาร

         2.4 Computer notebook

         2.5 อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

  
ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
โทรศัพท์ : 033-097-696, 033-070-687
 
Mobile : 080-443-1991, 081-005-4416
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 
 

 

 

Last Update 1/07/2019

Visitors: 42,170