งานสำรวจ เพื่อออกแบบ

งานสำรวจ เพื่อออกแบบ (Design survey )

- สำรวจ เก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Topographic survey)

- สำรวจ เพื่อสร้างเส้นชั้นความสูง (Create contour)

- สำรวจ หาค่าระดับดินเดิม (Mean elevation)

- สำรวจ หาปริมาตรดินตัด-ดินถม (Cut-Fill)

Visitors: 42,170