งานสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง

งานสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง ( Construction Survey )

- สำรวจ หาเนื้อที่

- สำรวจ หาปริมาตรดินตัด-ดินถม ( Cut-Fill )

- สำรวจ จัดทำผังบริเวณ

- สำรวจ วางผังโครงการ

- สำรวจ วางตำแหน่งเสาเข็ม

- สำรวจ วางตำแหน่งสิ่งก่อสร้างต่างๆ

Visitors: 94,292