งานสำรวจ ทำแผนที่ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV/Drone

ให้บริการงานสำรวจ ทำแผนที่ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV/Drone

- งานสำรวจ ทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ ด้วยภายถ่ายมุมสูงจากโดรน+RTK

- งานสำรวจ หาปริมาณกองสต๊อกต่างๆ เช่น กองดิน กองทราย กองหิน เป็นต้น

- งานสำรวจ หาปริมาณงานขุดต่างๆ เช่น บ่อดิน บ่อลูกรัง เหมือง เป็นต้น

- Ortho Photomap

- Model 3D

- Point Cloud(กลุ่มข้อมูล 3 มิติ)

Visitors: 43,491